Kurumsal Anasayfa

İlkokul

EĞİTİM ALANLARI / BRANŞLAR

• FEN-DOĞA EĞİTİMİ: Fen-Doğa etkinliklerinde çocuklarımız deneyler, gözlemler ve araştırmalarla yaşayarak öğrenme yolunu benimserler. Yaşadıkları çevre ve bu çevrede olup bitenlerin keşfedildiği bu çalışmalar çocuklarımız için neşeli bir eğitim kaynağıdır. Okulumuzun botanik bahçesinde öğrencilerimiz kendi ektikleri bitkileri yetiştirme ve yetişme aşamasında gerçekleşen değişimleri gözlemleme fırsatı bulmaktadırlar.

 

• MATEMATİK EĞİTİMİ: Okul öncesi dönemde çocuğun ilk deneyimleri, daha sonraki yıllarda kazanması gereken ve yazılı sembollerle ifade bulan formal matematiğin temellerini oluşturur. Kıyaslama, eşitleme. betimleme, örüntüleme, sınıflama, sıralama. rakamları tanıma, rakam yazma ve grafik çizme gibi konularla çocukların gelecekte matematiği anlayarak öğrenmelerine zemin hazırlanır.

 

• DEĞERLER VE KİŞİLİK EĞİTİMİ: İnsan davranışlarının temelini oluşturan ve hayatına yön veren saygı, mutluluk, işbirliği, sorumluluk, sabır, dürüstlük, paylaşma ve yardımlaşma değerlerinin 0-6 yaşta kazanılması, çocuklarımızın düzgün bir ahlak gelişimi ile geleceğe adım atmaları için çok önemlidir. Bu bilinçle okulumuzda, sene içine yayılmış bir şekilde değerler eğitimi programı uygulanmaktadır. Bu program ile çocuklara kuralları öğrenme, başkalarının da hakları olduğunu anlama, paylaşma, bekleme, başkalarının eşyalarına özen gösterme, yetişkini dinleme, nezaket gibi sosyal becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

 

• OKUMA VE YAZMAYA HAZIRLIK: İlkokula hazırlık olarak da adlandırdığımız bu çalışmalar, el-göz koordinasyonunun sağlanması, doğru yöne istenilen çizgiyi çizebilme gibi alıştırmalarla görsel ve işitsel becerilerinin gelişiminin desteklenmesi; sayma, eşleştirme, sınıflama gibi temel kavramları edindirme çalışmalarını temsil eder.

 

• TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ: Günlük yaşamdaki nesne ve olaylar ile ilgili sohbetler, öyküler, tekerlemeler, şiirler, bilmeceler ile yapılan dersler, çocuğun ana dilini akıcı ve kurallarına uygun biçimde konuşmasını destekler; zihinsel gelişiminde de önemli rol oynar. Ana dilini etkin kullanan çocukların yabancı dil gelişimi de daha hızlı seyreder.

 

• İNGİLİZCE: Anaokulumuzda uygulanan İngilizce eğitiminde en önemli hedefimiz; öğrencilerimize İngilizce'yi sevdirmek, başka bir dil ile de iletişim kurabileceklerinin farkına varmalarını sağlamak ve bu dili öğrenme isteği uyandırmaktır. Aktif öğrenme modelini içeren, sözel iletişimin geliştirilmesini amaçlayan programımızda öğrencilerimiz dili yaşayarak ve eğlenerek öğrenecek, İngilizce'yi duymak ve konuşmaktan zevk alacak, günlük yaşamlarında olabildiğince çok kullanarak bilgilerini pekiştireceklerdir. Oyunlar, hareketlerle tamamlanan şarkılar, TPR (Total Physical Response) aktiviteleri, basit ve tekrarlara dayanan hikayeler, çocukların yaratıcılıklarını ortaya çıkaran drama faaliyetleri, iletişimsel değeri yüksek olan ve her gün tekrarlanan konuşma aktiviteleri neşeli bir sınıf ortamında uygulanmaktadır. Oyun merkezli çeşitli etkinlikler öğrencinin İngilizce kullanımını aktif olarak gerçekleştirmesini sağlar. Drama, TPR (Fiziksel Uygulamalı Anlatım), müzik ve kuklalar dili etkin olarak kullanmada en çok yararlanılan yöntemlerdendir. Zengin görsel ve işitsel araçlar, günlük konuşma etkinlikleri, hareket eşliğinde söylenen şarkı, tekerleme ve oyunlar öğrendiklerini pekiştirmede büyük rol oynar.

 

5-6 Yaş İngilizce Eğitimi

Okulumuzda 5 ve 6 yaş gruplarında haftada 7 saat İngilizce okul öncesi eğitim programı uygulanır. Hedefimiz, öğrencilerimize kendi konuştukları anadilin dışında başka bir yabancı dilin varlığını fark ettirme ve İngilizce öğrenmeleri için gerekli ilgiyi uyandırmaktır. İngilizce dili kelime, kavram, günlük hayatta sık kullanılan basit cümleler, oyunlar, şarkılar, yarışmalar ve değişik faaliyetlerle desteklenerek, yaparak ve yaşayarak kavratılmaktadır.

 

4 Yaş İngilizce Eğitimi

4 yaş oyun grubu için hazırlanmış İngilizce programı çocukların oyun ve şarkı yolu ile eğlenerek İngilizce'nin temel bilgilerini edinmelerini hedeflemektedir. Programımız, 4 yaş grubunda haftada 4 ders saati olarak düzenlenmiştir.

 

• MÜZİK: Anaokulumuzda uygulanan müzik eğitiminin amacı, öğrenciye müziğin önemini müzikli oyunlarla kavratmak ve müzikal yeteneğini geliştirmek için gereken ritim ve ses çalışmalarını yaptırmaktır.

 Müzik dersinde hedefimiz:

o Yaratıcı müzik çalışmaları yapabilen,

o Çözümledikleri müziği hareket, jest, mimik, söz ve ses ile anlatabilen,

o Kaliteli müzik dinleme alışkanlığını geliştirebilen,

o Bireysel ve toplulukla müzik yaparak toplumsal davranışlar edinebilen,

o Müzik yolu ile kendini, çevresindeki insanları, doğayı tanıyıp yorumlayabilen,

o Yerel, ulusal ve evrensel çocuk müziği ile ulusal kültürünü ve geleneklerini tanıyabilen bireyler yetiştirebilmektir.

Program çerçevesinde, temalara uygun şarkı öğretimi, müzikli ve ritmik oyunlar, ses çalışmaları, enstrüman tanıtımları ve yaratıcı çalışmalar yapılır. Müzik ve şarkı seçimleri, temaların öğretimini destekler niteliktedir.

 

• BEDEN EĞİTİMİ: Anaokulumuzda Beden Eğitimi, öğrencilerin vücut koordinasyonlarını, esnekliğini ve kondisyonunu geliştirmeye yönelik hazırlanmış etkinlikleri içerir. Etkinliklerimizde çocuğa; vücudunu koordineli bir şekilde, istediği amaca uygun olarak kullanma becerisi kazandırmak hedeflenmektedir. Bu amaçla onlara; gelişim özelliklerine uygun, merak ve heyecan uyandıracak çeşitli istasyon çalışmaları ve sportif eğitsel oyunlar sunulmaktadır. Beden Eğitimi dersimizde öğrenciler kendini keşfetme, güven duyma, problem çözme, sorumluluk alma, liderlik ve dostça oyun oynama gibi özellikleri edinmenin yanında; sıra bekleme, iş bölümü yapma ve grup içinde yapılması gereken davranışları aktif bir şekilde öğrenme fırsatı bulurlar. Sporun insan sağlığına  olan katkısını benimsetmek ve yaşam boyu spor yapma bilincini kazandırmak dersimizin temel hedeflerindendir.

 

• GÖRSEL SANATLAR: Atölye ortamımız ve derslerde kullanmakta olduğumuz malzemeler, öğrencilerimizin var olan kapasitelerini ortaya çıkarmalarına ve kendilerini özgürce ifade etmelerine olanak sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. Görsel sanatlar dersinin öncelikli amacı sanatı çocuklara sevdirmektir. Etkinliklerde öğrenciler farklı malzeme ve tekniklerle tanışır, yaratıcı çalışma yapma bilgi ve becerisini kazanır. Yaş ve seviyelerine uygun çalışmalar ile kendini ifade eden, çevresine duyarlı, mutlu bireyler olarak yetişmeleri amaçlanır. Görsel sanatlar etkinliklerinde; çocukların zevkle ve aktif olarak katılımını sağlamak, çeşitli çalışmalarla el ve bilek kaslarının gelişimine yardımcı olmak, çocukların yaratıcılıklarını geliştirmek, öz güvenlerini arttırmak, estetik duyguların geliştirmek dersin temel hedeflerindendir.

 

• SATRANÇ: Satranç sporunun, çocuk eğitiminde olumlu ve kalıcı etkileri olduğu yaygın olarak kabul görmektedir.

  Satranç çocuklarda;

- Sorumluluk duygusunu geliştirir.

- Gerçekleştirmek istediklerini önceden zihinlerinde yaşatmalarını sağlar.

- Yaratıcı düşüncenin filizlenmesine zemin hazırlar.

- Doğru kararı belirli süre içinde verebilme becerisi kazandırır.

 

• TASARIM ATÖLYESİ: Zihinde canlandırılan biçimi uygulamaya aktaracağımız bu atölyemizde sunulmuş olan materyallerle çocuklarımız özgün tasarımlarını ortaya koyacaklardır. Atölyemizde, öğrencilerimize atık  malzemelerden tasarım - ahşap boyama - takı tasarlama gibi özgün tasarım çalışmaları yapabilecekleri ve yeteneklerini keşfedebilecekleri bir ortam sunulmaktadır.

 

• DENEY ZAMANI: Çocuktaki merak duygusunu tetikleyen, bilgiyi bulma, bilgi toplama ve bilgiden yararlanarak sonuca ulaşma sürecini kavramasına olanak tanıyan deneylerle bilimsel tutum geliştirilir.

 

• PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık hizmeti ile öğrencilerin gelişimi birebir takip edilmektedir. Amacımız; öğrenciyi tanımak, güçlü ve geliştirilmesi gereken alanları keşfetmesine fırsat vermek ve çocuğu doğru yönlendirmektir.

 

• NEZAKET VE GÖRGÜ KURALLARI: “Her birey davranışlarıyla hem topluma hem de çevresindekilere örnektir.” düşüncesinden hareketle nezaket ve görgü kuralları eğitimini önemsiyoruz. KİPAŞ'lı öğrenciler bu kuralları bilip, uygulayarak bireysel saygınlıklarını, mutluluklarını ve başarılarını arttırırlar.

 

• ZEKA OYUNLARI ATÖLYESİ: Akıl ve zeka oyunları çocuğun oynarken geçici haz temin ettiği teknolojik zaman öldürme araçlarına iyi bir alternatiftir. Akıl ve zeka oyunları derslerimizde öğrencilerimiz strateji geliştirme, analitik düşünce ve hafızada tutma tekniklerini öğrenir ve geliştirirler.

 

• ZUMBA DANS DERSİ: Spor ve dansı bir araya getirerek eğlenceli hale dönüştüren, çocuklarımızın yaşına uygun ve sevebilecekleri  müziklere göre orjinal figürlerle desteklenen bir branş dersimizdir. Böylelikle çocuklarımızın erken yaşlarda  sosyalleşebilmesine ve özgüven kazanabilmesine yardımcı oluyoruz.

 

• LEGO ROBOTİK: Lego Robotik dersi öğrencilerimizi yarının dünyasına bugünden hazırlıyor, dünyanın her yerinde başarıya ulaşabilecek ve farklılık yaratacak bireyleri, becerilerini destekleyen, yaratıcılık, inovasyon ve problem çözme becerilerini Lego Robotik eğitimi ile yetiştiriyoruz. Lego Robotik çalışmaları ile öğrenciler mantıksal, analitik ve eleştirel düşünme becerileri gibi üst bilişsel beceriler kazanırken sorunu anlamak, incelemek, sonuç çıkararak bilgiyi yeni durumlara uyarlama gibi problem çözme becerilerini geliştiriyor.

Ortaokul

Fen ve Anadolu Liseleri

ANAOKULU FOTO GALERİ

VELİ GÖRÜŞLERİ

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Telefon: 0 344 211 12 00

E-mail: info@kipasegitim.com.tr

Adres: Üngüt Mah. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulv. No. 115/A

Onikişubat / Kahramanmaraş

HIZLI MENÜ

Anasayfa

Kurumsal Anasayfa

2017 Özel Kipaş Eğitim Kurumları