Eğitim - Öğretim

EĞİTİM - ÖĞRETİM PROGRAMIMIZ

İlkokulumuza ‘’Metropolitan Okul Olgunluğu Testi’’ ile alınan öğrencilerimizi; öz değerlerine sahip, evrensel değerlerle barışık, çağın koşullarına uyum sağlayabilen, üretken, sevgi ve saygıyı içselleştirmiş, lider nitelikli bireyler olarak yetiştirmekteyiz.

İlkokul çağı, öğrencinin her gelişim alanında hızla geliştiği, farklılaştığı bir dönemdir. Bu nedenle, öğrencilerimiz için planladığımız eğitim-öğretim sürecinde amacımız; onların gelişimlerine katkıda bulunmak ve en üst düzey performans sergileyebilecekleri ortamlar yaratmaktır. Eğitim-öğretim plan ve uygulamalarımızda öğretmen merkezli, ezbere dayalı, belirli kalıpların dışına çıkılamayan bir eğitim anlayışı yerine, deneyimleme ve yaparak-yaşayarak öğrenmeye dayanan, öğrencilerin bireysel gereksinim ve farklılıklarını dikkate alan, yaratıcılığı ön plana çıkartabilecekleri bir bakış açısı benimsenmiştir.

Okulumuzdaki eğitim sisteminin temelini oluşturan bilim, sevgi ve hoşgörü ilkelerinin ışığında öğrencilerimize, demokratik ve çağdaş bir eğitim ortamı sağlanmaktadır. Bu ortamda öğrencilerimiz, bireysel öğrenme ve ekip çalışması becerilerini kazanmakta, kendilerine sağlanan sosyal olanaklarla da ilgi duydukları güzel sanatlar, spor vb. alanlarda yeteneklerini geliştirmeye teşvik edilmektedir.

Öğrencilerimize anadilini doğru ve güzel bir biçimde kullanma becerisi kazandırmanın yanı sıra, İngilizce de sosyal ve akademik yaşamlarında etkin olarak kullanılabilecek şekilde öğretilir. İngilizce dersleriyle öğrencilerimize konuştuğu dilin dışında bir dili kullanarak iletişim kurma becerisini kazandırmak ve İngilizce'yi sevdirmek amaçlanmaktadır. Ayrıca öğrencilerimizin İngilizce dilini öz güvenle kullanıp, çağdaş dünyaya uyum sağlayarak yetişmelerine yönelik programlar geliştirilmektedir.

Sporun öğrencilerin zihinsel, ruhsal ve sosyal gelişimleri için önemli bir araç olarak değer kazandığı Kipaş İlkokulunda beden eğitimi ve sporla ilgili temel bilgi ve becerilerin kazandırılması hedeflenir.

Çocuklarımızın yetenekleri/istekleri doğrultusunda sosyal ve kültürel aktivitelere (konferans, panel/söyleşi, gezi, yarışma vb.) katılımları sağlanarak onların daha mutlu, kendine güvenli bireyler olmalarına destek olunmaktadır. Bunların daha da pekiştirilmesi ve öğrencilerimizin öğrenimleri boyunca bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda okul içi ve okul dışı etkinliklerde bulunmalarını sağlamak amacıyla da "öğrenci kulüpleri" oluşturulmuş; her bir öğrencimizin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bu kulüplerde yer alması sağlanmıştır.