FEN VE TEKNOLOJİ

Ortaokul müfredatında yer alan Fen ve teknoloji dersi uygulamaları fen-teknoloji ve toplum eğitimine dayanır. Günümüzde fen öğretiminin temelini, laboratuvar çalışmaları, gezi-gözlem ve buna ilişkin çeşitli etkinlikler oluşturmaktadır. Teorik fen derslerinde öğrenilen bilgilerin yaparak-yaşayarak öğrenilmesi büyük bir oranda laboratuvarlarda ve doğal ortamlarda gerçekleşir. Çünkü, birçok konu oldukça soyuttur, bu bilgilerin elle tutulur, gözle görülür hale getirilmesi gerekir.

Fen ve teknolojide gün geçtikçe yeni buluşlar olmakta, bununla beraber bilgi miktarı artmaktadır. Bilgi miktarının artması bilgi çeşitliliğini arttırır, ve böylece bilginin içeriği hızla eskimeye başlar. Günümüzde, öğrenciye bilginin öğretilmesi yerine, öğrenciye nasıl öğrenebileceğinin öğretilmesi söz konusu olmuştur. Böylece, öğrenci kendine gerekli olan bilgiye ulaşabilecektir.

Fen ve teknoloji dersinin kesin bilgiler bütünü olmaması, öğrencilerde sorgulama ve araştırma becerilerinin gelişmesini sağlar.  Bu ders öğrencilerin kararlar alabilen, problem çözen, bilim ve teknolojideki yenilikleri takip eden, çevresinden haberdar bireyler olarak yetişmelerine yardımcı olmaktadır.

Dersimizde yaparak-yaşayarak öğrenme ilkesine uygun olabilecek tüm teknolojik imkanlar (laboratuvarlar, akılla tahta vb.) kullanılmaktadır. Öğrencilerimize; deney tasarlama, hipotez kurma, bilgiye ulaşma, araştırma, proje takip etme becerileri kazandırmak, kazanılan bilgi ve becerileri diğer derslerde ve günlük yaşamda kullanabilme yeteneğini geliştirmek, doğaya karşı ilgi ve sorumluluk bilinci kazandırmak hedeflenmektedir.

Derste uygulanan yapılandırmacı yaklaşım sayesinde her çocuk kendi deneyimleri ve düşünceleri sonucunda kendi bilgilerini ve zihinsel modellerini oluşturur. Yapılandırmacı yaklaşımda her çocuk önceki bildiklerini yeni bilgilerle birleştirerek kendi anlamını inşa eder.

Fen ve teknoloji dersinde:

• Fen ve teknolojinin doğası, ikisi arasındaki ilişkiyi, bunların toplum ve çevreyle etkileşimleri anlatılır.

• Yeniliklere karşı eleştirel ve sorumlu tutumlar edinmek için gerekli bilgi ve beceriler  geliştirilir.

• Teknolojik değişim ve geçmişten günümüze insanların bilgi ve anlayışlarında meydana gelen değişimler öğrenilir.

• Öğrenciler, fen ve teknoloji ile ilgili meselelerde çeşitli değerlerin, bakış açılarının ve kararların farklılığının bilincine varırlar.

• Bilimsel süreçler ve teknolojik çözümler sorgulanarak araştırılır.

Fen ve Teknoloji derslerinde:

Ezberden uzak, kavrayarak öğrenmeyi hedeflemekteyiz.

• Öğrencilerin evreni sorgulamayı öğrenmelerini, bilimde ve teknolojide yenilikleri araştırmalarını sağlarız.

• Temel kavram ve konular, öğrencinin günlük yaşam deneyimlerinin içerisinde işlenir.

• Öğrenme ve öğretme etkinliklerinde bireysel farklılıklar gözetilerek eğitim yapılır.

• Konularda teknoloji ve uygulamalara ağırlık verilir.

• Çeşitli yöntem ve tekniklere (beyin fırtınası, altı şapka, drama, 5N+1K formülü, konuya özel oyunlar lig vb.) başvurup öğrencilerin daha çok duyu organına hitap ederek tam bir öğrenmenin gerçekleşmesi sağlanır.

• Öğrencilerin doğa olaylarını anlayabilmeleri, gözlem ve çıkarım yapabilmeleri, fen biliminde gelişen ve değişen bilgiyi teknolojinin de yardımıyla takip edebilmeleri hedeflenir.

• Öğrenciler bilimsel yöntemi kullanarak soru sormayı, araştırma yapmayı, problem belirlemeyi, gözlem yapmayı, incelemeyi, hipotez kurmayı, deney yapmayı, veriler toplayıp bunları analiz etmeyi ve sonuçlarla genellemelere varmayı öğrenirler.

Dönemlik Bülten

Atatürk Köşesi