MATEMATİK

Dünyada bilginin önemi hızla artmakta, buna bağlı olarak ‘bilgi’ kavramı ve ‘bilim’ anlayışı da sürekli değişmektedir. Teknoloji ilerlemekte, demokrasi ve yönetim kavramları farklılaşmaktadır. Tüm bu değişimlere ayak uydurabilmek için toplumların bireylerden beklediği beceriler de değişmektedir. Değişen dünyamızda, matematiği anlayanlar geleceği şekillendirmede daha fazla seçeneğe sahip olmaktadırlar.

Bilgi çağının günlük yaşamımıza getirdiği yenilikler, matematik öğretiminde de bir değişime gereksinim yaratmıştır. Matematikte kavram ve kuralların birbiri ile çok sıkı bir ilişki içinde olması, bir önce öğrenilenin bir sonra öğrenilene taban oluşturması ve öğrenilenlerin örnek ve uygulamalarla desteklenmediği takdirde gittikçe soyutlaşması, bu dersin öğrenciler tarafından zor bir ders olarak algılanmasına neden olmaktadır.

Okulumuzda MEB Matematik Öğretim Programının vizyon, amaç ve yaklaşımına uygun olarak yürütülen çalışmalar ile matematiğin sevilen, kolay anlaşılan, günlük hayata uygulanabilen ve korkulmayan bir ders haline getirilmesi hedeflenir. Bireylere, fiziksel dünyayı  ve sosyal etkileşimleri anlamaya yardımcı olacak geniş bir bilgi ve beceri donanımı kazandırılması amaçlanır.

Matematik müfredatında da belirtildiği gibi matematik yalnızca hesaplama, şekilleri çizme ve ölçme tekniği değil, tüm bunları kapsayan düşünce ve sonuçlama sistemidir. Matematikle ilgili kavramlar doğası gereği soyut kavramlardır. Matematik dersinde de tüm diğer derslerde geçerli olan felsefemiz  "Her öğrenci doğru anlatım tekniği ile kavrayacaktır." ı uygularız ve soyut kavramları somutlaştırarak öğretiriz.

Matematik dersinde;

• Öğrencilerimiz somut modellerle keşfederek öğrenir. Özellikle geometri dersinde üç boyutlu görme ve düşünme yeteneği somutlaştırma çalışmaları ile geliştirilir.

• Derslerimiz hazırladığımız etkinlik ve çalışma yaprakları ile zenginleştirilerek, daha eğlenceli, somut ve kolay anlaşılır bir şekilde işlenir.

• Alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemleri ile araştırma, proje ve ödeve ağırlık verilerek öğrenciler çok yönlü olarak değerlendirilir.

• Matematiğin eğlenceli yönünü işleyen konulara yer verilerek öğrencilerin olumlu tutum geliştirmeleri hedeflenir.

• Öğrencilere kritik ve analitik düşünme, soyutlama yeteneği, mantıksal düşünme ve üretkenliğin kombinasyonunun kazandırılması hedeflenir.

• Öğrencilere matematiğin gerçek yaşamda önemli bir araç olduğu benimsetilerek matematiği başka alanlarla ilişkilendirilmesi öğretilir.

• Öğrenciler akıl yürütme ve yaratıcı düşünme alanında kendilerini geliştirirler.

• Öğrencilerin sahip oldukları kavram yanılgılarının tespiti ve giderilmesi için çalışmalar yapılır.

• Diğer zümrelerle koordineli bir şekilde çalışarak matematiğin hayatta kullanılan yönlerinin öğrenci tarafından keşfedilmesi sağlanır.

Dönemlik Bülten

Atatürk Köşesi