SOSYAL BİLGİLER

Sosyal Bilgiler, bireyin toplumsal varoluşunu gerçekleştirebilmesine yardımcı olması amacıyla; tarih, coğrafya, ekonomi, sosyoloji, antropoloji, psikoloji, felsefe, siyaset bilimi ve hukuk gibi sosyal bilimleri ve vatandaşlık bilgisi konularını içeren bir ortaokul dersidir. Öğrenme alanları bir ünite ya da tema altında birleştirilir. İnsanın sosyal ve fiziki çevresiyle etkileşimi geçmiş, bugün ve gelecek bağlamında incelenir.

Dünyadaki hızlı gelişmelere paralel olarak sosyal, fen ve diğer bilim dallarında da süratli bir ilerleme olmaktadır. Gelişen ve değişen dünyada sosyal bilimlere ait yeni buluşların öğrencilere aktarım işlevini ise sosyal bilgiler dersi üstlenmektedir. Sosyal Bilgiler dersinin hedefi; öğrencilere önemli sosyal becerileri kazandırarak toplumsallaşmalarını sağlamak ve onları iyi bir vatandaş olarak yetiştirmektir.

MEB tarafından yenilenen diğer öğretim programlarında da olduğu gibi Sosyal Bilgiler dersimiz de öğrenci merkezli, aktif öğrenme yöntem ve tekniklerinin kullanıldığı, öğrenme sürecinin sorumluluğunu öğrencinin taşıdığı, çoklu zeka kuramının dikkate alındığı, öğrencinin kendi öğrenme stratejisini kendisinin keşfettiği bir biçimde planlanmaktadır. Bilgi bir amaç olarak değil, problemlerin çözümünde bir araç olarak kullanılmaktadır. Sosyal Bilgiler dersimizde diğer derslerden farklı olarak "Değerler ve Karakter Eğitimine" yer verilmektedir. Değerler ve karakter eğitimi; toplumumuzda giderek kaybolduğu gözlenen değerlerin dersler aracılığıyla öğrencilerde geliştirilmesini amaçlamaktadır.

Sosyal Bilgiler dersi amaçlarımız:

• Öğrencilerimizi olabildiğince fazla sosyal bilimler alanındaki bilim dalları ile tanıştırmak,

• Teknolojinin getirdiği en yeni araçları kullanarak kültürel mirası öğrencilerimize aktarmak, ve onların iyi bir vatandaş olmalarını sağlamak,

• Tarih bilincine sahip, çevresini ve yaşadığı dünyayı iyi tanıyan, toplumsal sorunlara karşı duyarlı bireyler yetiştirmek,

• Bireyin yaşadığı toplumun ve çağın değerler sistemine uyumunu sağlamak,

• Kişilik gelişimi, insan ilişkileri, ekonomik verimlilik, yurttaşlık sorumluluğu, değişme ve yaşamla başa çıkma alanlarında yeterlilik kazandırmak,

• Öğrencilerin bireysel ve toplumsal problemleri tanımlama, analiz etme ve karar verme süreçlerini geliştirmek,

• Dersi yaparak-yaşayarak öğrenme ilkesi temelinde, çağdaş eğitimin tüm imkanlarını kullanarak, ilgi çekici ve eğlenceli etkinliklerle işlemek,

• Düşünme becerilerini ön plana alarak öğrencinin bilgiye ulaşmasını sağlamak,

• Öğrencilerin özgür düşünmeyi, eleştirel anlayışı, sorgulayıcı mantığı ve hoşgörüyü aynı ortamda algılayabilmelerini sağlamaktır.

Dönemlik Bülten

Atatürk Köşesi