TÜRKÇE

İlkokulda Türkçe öğretiminden beklenen, öğrencinin okuma, dinleme/ izleme, konuşma ve yazma becerilerini dilin kurallarına uygun olarak geliştirmesidir. Lisede ise Türkçenin imkanları çevresinde, tarihi süreçte oluşan edebi dilin gelişimini, özelliklerini ve ürünlerini öğretmeyi hedefler. Bu açıdan bakıldığında ortaokul bir geçiş dönemi özelliği gösterir. Öğrenci bu dönemde ilkokulda öğrendiklerini, seviyesine uygun Türk ve dünya edebiyatının örnekleri ile geliştirir ve kendi anlam dünyasında yapılandırmaya başlar.

Ortaokul Türkçe eğitim-öğretim programının ve Türkçe dersi müfredatının temelini oluşturan okuduğunu anlayan, anladığını yorumlayan ve uygulayan öğrenci modeli bizim öğrenci profilimizi oluşturmaktadır. Türkçe öğretiminde belirlediğimiz ilkelerin başında gelen “Okuma alışkanlığını kazandırma” etkinlikleri için ortaokul kritik bir dönemdir.

Okulumuzda , Türkçe dersindeki hedeflerimiz:

• Anadilini doğru ve etkili kullanan bireyler yetiştirmek,

• Dilimizi sevdirmek, anlama ve anlatma gücünü kazandırmak,

• Dinleme alışkanlığını geliştirmek,

• Yorum gücünü arttırmak,

• Topluluk önünde kendini rahat ifade edebilmek,

• Sürekli ve düzenli okuma alışkanlığı kazandırmak,

• Düşünme becerilerini geliştirmektir.

Bu hedeflerimize ulaşmak için Türkçe dersinde:

• Anlama ,sıralama, sınıflama, sorgulama, eleştirme, analiz sentez yapma

• Bilgiyi araştırma, keşfetme, yorumlama ve yeniden yapılandırma

• Kendini ifade etme, iletişim kurma, tartışma, ortak karar verme gibi çeşitli zihinsel becerilerin kazandırılmasını ilke edindik.

Bu genel kazanımları edinmiş bir öğrenci diğer derslerinde de başarılı olur. Anadili öğretimi, bütün derslerin temelini oluşturur. Öğrenci anadilinde yetkinliğe ulaştıkça düşünce yapısı, yorum gücü gelişir, duygu ve beğeni inceliği kazanır, ulusal ve evrensel kültür birikimini algılamaya başlar.

Türkçe dersi bir bilgi dersi olmaktan ziyade beceri ve tutum dersi olma özelliği gösterir.  Türkçe derslerinin bir dil dersi olması ve dilin de kültürün en önemli unsurlarından biri sayılması, bu dersin dil becerilerini geliştirici özelliğinin yanı sıra kültürel işlevinin de var olmasını gerekli kılmaktadır.

MEB'in öğrenci merkezli eğitim anlayışı ile birlikte Türkçe öğretim programında merak duyma, deneyerek öğrenme, araştırma ve uygulama yapma ağırlık kazanmıştır. Öğrencilerimiz, öğrenme sürecini kendileri yönetirken aktif öğrenme ortamına da etkin katılımcı rolündedirler.

Okulumuzda Türkçe dersini sözel derslerin sıradan ve sıkıcı havasından kurtarıp eğlenceli hale getirmek amacıyla birçok farklı etkinlik düzenlemekteyiz. Bu bağlamda drama etkinlikleri, bilgi yarışmaları, münazaralar, gezi faaliyetleri, şiir dinletileri, kitap okuma yarışmaları, imza günleri sene içerisinde planlı olarak yapmış olduğumuz çalışmalardır.

Dönemlik Bülten

Atatürk Köşesi