Vizyon - Misyon

VİZYONUMUZ

Eğitim ve öğretimi çağdaş bir anlayışla sürdürerek, vatanını seven öz güvenli, üretken ve fark yaratan nesiller yetiştiren, ülkesine eğitimde katkı sağlayan bir kurum olmak.

MİSYONUMUZ

“Kaliteli Eğitim Herkesin Hakkıdır.” ilkesinden yola çıkarak başarılı fakat maddi yetersizlik içerisinde olan öğrencilere burslu eğitim imkânı sağlamak; milli ve evrensel değerleri içselleştirmiş, yenilikçi, sürekli etkin öğrenen, kendini bilgi ile doldurmak yerine bilgiyi kullanan, iç disiplini, öz güveni ve öz saygısı yüksek, lider nitelikli gençler yetiştirmek ve bunları kentimize kazandırmaktır.

İLKELERİMİZ

SEVGİ ODAKLI

 

    Bir annenin çocuğunu kucağına aldığında sevgisini hissettirdiği gibi öğretmende sınıfa girdiğinde öğrencileri bu koşulsuz sevgiyi hisseder. Okulumuzdaki her birey bizim için biriciktir, bu nedenle her öğrencimizi güler yüzle, samimi bir ortamda yetiştirmek, öğrencilerimizin buraya ait olduğunu onlara hissettirmek, sevildikleri bir ortamda onları hayata hazırlamak, temel ilkelerimizden biridir. Böylece öğrencilerimiz rahat bir ortamda, kendilerini özgür bir şekilde ifade edebilir, geliştirebilir, en önemlisi her sabah evinden ayrılıp okuluna gelirken içinde büyük bir tutkuyla, öğrenme isteğiyle ikinci evine gelmek isteyecektir.

 

 

DÜRÜSTLÜK

 

    Vizyonu ve misyonu doğrultusunda hizmet veren, bu hizmeti verirken; sözlerinin arkasında duran, tutamayacağı sözleri vermeyen; öğretmen, öğrenci ve veli ilişkilerinde dürüstlüğü ön plana çıkaran, bu değerleri gelecek nesillere yaşatarak aktarmayı hedefleyen ve bu konuda hassasiyet gösteren okul olmak temel ilkelerimizdendir.

Yetkililerin açıklanabilir davranış içinde ve tarafsız olmasının yanı sıra veli-okul işbirliğinin tesisinde tarafların şeffaf olması; Farklı yer ve zamanda farklı kişi ve kurumlara karşı benzer tavır ve davranışlar sergileyebilme becerisi de dürüstlük ilkemiz kaynaklıdır.

 

 

 

GÜVENİRLİK

 

     İnsanlar güvenir bulmadıkları kurumların hizmetlerinden yararlanmayı düşünmedikleri gibi, bu tür güvenirlikten yoksun kurumların üyesi de olmak istemezler. Okulumuzu öğrenci, veli, toplum ve çalışanları açısından güvenilir bir konuma getirmek, vizyona giden yolda önemli sapmaları önleyebilecektir. Kurumun güvenirliği, sistemin modeli ile ilişkili görünürse de güvenirlik okulda çalışanlar tarafından oluşturulan bir kanaattir.

Güvenirlik, bir birimin belirlenen şartlar altında ve belirli zaman diliminde istenen fonksiyonları yerine getirme kabiliyetidir.

Biz KİPAŞ olarak kurumumuzda bu kabiliyeti en etkin şekilde kullanarak, eğitim ve öğretimin kaliteli olacağına ve bize teslim edilen çocukların en iyi şekilde yetiştirileceğini taahhüt ediyoruz.

Kurumumuz Kişisel Verileri Koruma Kanunu uygulaması ve bu konuda velilerini, öğrencilerini bilinçlendirme ve koruma hususunda kendini görevli görmektedir. Teknolojik aletlerin verimli ve güvenli kullanımı e-güvenlik kurallarının belirlenmesi ve uygulanması, karşılıklı güven hususunun vazgeçilmez unsurları olarak görmekteyiz.

Güvenilir bir kurum olmanın herkesin hakkının korunması becerisiyle eş güdümlü olduğuna inanıyoruz.

 

 

 

 

 

DİSİPLİN

 

    Okulun disiplin anlayışı öğrencilerin kendi söz ve davranışlarının sorumluluğunu alması ve kurallara uyması üzerine kuruludur. Bu disiplin anlayışı ile çocukların doğru yerde doğru şeyi yapmaları kendileri için doğru olan kararları almalarına yönelik bir özgüven duygusu vermektedir. Okuldaki eğitim ve disiplin anlayışı evde de benzer bir şekilde uygulandığı ve desteklendiği takdirde ulaşılan sonuçlar çok daha olumlu olacaktır. Karakterli bir insan, yetiştirmenin aile ve okul arasındaki disiplin anlayış ve uygulamasının sonucu olarak görülmektedir. Disiplin anlayışı planlı olmayı da gerektirir. Plan, verimliliğin ve etkililiğin ön koşuludur. İnsan ve madde kaynaklarımızın kullanımından öte, öğretim için var olan zamanı en iyi şekilde kullanmak ve öğrencilerimize, öğretmenlerimize öğrenimleri için zaman üretmek ancak planlama ile olanaklıdır. Bu planlı çalışmada ancak disiplinli bir uygulamayla amacına ulaşabilir.

 

 

TAKIM RUHU

 

     “Bir elin nesi var, iki elin sesi var” deyişiyle “ben” kavramının yerine “biz” kavramını yerleştirebilmekle elde edilebilir takım ruhu. Bir eğitim kurumunda başarı, kurucusundan müdürüne, öğretmeninden öğrencisine, hizmetlisine kadar her bireyin hedefe odaklanarak çalışmasıyla elde edilebilir. Hiçbir başarı bireysel elde edilemez. Dolaylı veya direkt olarak başarı bir takım ve takım ruhu ile elde edilir. Bunun yanı sıra takım ruhuna sahip olmak, bireylerin amatör ruhla düşünüp, profesyonel bir şekilde düşündüklerini, hayata geçirebilmelerinden geçer.

 

 

 

PROFESYONELLİK

 

KİPAŞ Eğitim kurumlarında bütün çalışanlar, yaptığı işin hakkını verip mesleki donanımını daima güncel tutar, amatör ruhunu kaybetmez, bir maraton koşucusu gibi sabırla ve heyecanla hedefe ulaşmak için çalışır.

 

 

 

ÇAĞDAŞLIK

 

Çağdaş bir eğitim, insanların karşılaştıkları problemleri nasıl çözebileceklerini, problemin üstesinden nasıl gelineceğini öğretmelidir.

Çağdaş eğitim insanın, kendisinin ve çevresinin farkında olmasını sağlayacak; farkında olduğu ve anlamlı kıldığı şey karşısında iradesini kullanabilmeyi öğretecek biçimde olmalıdır.

Çağdaş eğitim yeniliklerle ve teknolojiye açık olmaktır. Bu anlamda öğrencilerimizi yeniliklerle buluştururken onların güvenliklerini sağlama konusunda bilinçlendirmeyi de kurumumuz kendini görevli görmektedir.

Okulumuz çağdaş eğitimin gereği olan proje tabanlı öğretim modellerini hayata geçirmeyi amaçlar. Bu çerçevede Milli eğitim Bakanlığımızca yürütülen e-twinning ve Erasmus+ (Erasmus Plus) gibi çalışmalar çağdaş eğitim örnekleri adına okulumuzda etkin bir uygulama alanı bulur.

Çağdaş eğitim, sadece bilgi aktarmak değildir. Kendini ve çevresini gözleyip, çözümleyebilmek, faydayı zararı kavrayabilmek, eleştirel düşünebilme becerisi kazanmaktır. Çağdaş eğitim, değişmek, değişen yeni durumları anlamak, değişmeye hazır olmak ve   ‘BİLMEYİ BİLMEKTİR.’

 

 

EŞİTLİK

 

      KİPAŞ’ın misyonu, bölgemizin başarılı ancak maddî yetersizlikler içinde olan öğrencilerine mükemmel bir okulda burslu öğrenim fırsatı sağlamaktır. Öğrenim sürecinde hiçbir durumda burslu ya da ücretli öğrenci ayrım yapmaksızın eşit imkânlar sunmak; onların hayata hazırlanmalarında gerekli olan her türlü fırsatı hazırlamak ve bu imkânları eşit şekilde sunmak çabası esastır.

 

 

ADİL OLMAK

 

Her birey kendi özünde eşittir. Kurumlar maddi ve manevi farklılıklara sahip insanlardan oluşmaktadır. Adalet güveni getirir. KİPAŞ Eğitim Kurumlarındaki adilane yaklaşım sonucu, kurum içinde güven ortamı oluşmaktadır. Bu güvenin oluşturduğu pozitif enerji, eğitim personeline huzurlu bir çalışma ortamı hazırlarken, öğrencilerin de kendilerini ifade edebilme ve birey olarak kendilerinin farkına varmaları noktasında da en uygun ortamı sağlamaktadır.

 

 

YALIN VE SADE OLMAK

 

Bilgi kirliliği olan bir havuzda yüzmek ayağımıza birçok gereksiz düşünceleri takmanıza sebep olurken attığınız her kulaçta ulaşmanız gereken mesafenin uzağında kalırsınız. Popüler kültürün getirisi olan al, tüket, at mantığı ile bu kirlilik birikiminde vizyonuna ulaşmak isteyen ve misyonunun elde tutulabilir konumda kalmasını arzulayan bireyler kendileri için yalın ve sade ortam oluşturmalıdır.  Hedefini bilgi kirliğinden uzak net bir şekilde ifade etmelidir. Biz KİPAŞ Eğitim Kurumları olarak bireylere sunduğumuz hizmet anlayışında içerisinde zaman kaybına ve us bulantısına sebebiyet verecek kirlilikten uzak yalın ve sade ancak profesyonel ve çağdaş ruhların takipçisi olacağız.

 

 

 

 

DEĞERLERE BAĞLILIK

 

Tarihini, dilini ve kültürünü bilen, onu korumak ve geliştirmek için gayret gösteren; yaşamına bu değerleri aktarmayı görev addeden bireyler yetiştirmek temel ilkelerimizdendir.

 

 

 

İLKELERE BAĞLILIK

 

      KİPAŞ Eğitim Kurumları olarak Okulumuzun vizyonu; Kuruluşunun onuncu yılında bölgesinde en çok tercih edilen okullardan biri olmak. Okulumuzun misyonu; “Kaliteli Eğitim Herkesin Hakkıdır.” ilkesinden yola çıkarak başarılı fakat maddi yetersizlik içerisinde olan öğrencilere burslu eğitim imkânı sağlamak; milli ve evrensel değerleri içselleştirmiş, yenilikçi, sürekli etkin öğrenen, kendini bilgi ile doldurmak yerine bilgiyi kullanan, iç disiplini, öz güveni ve öz saygısı yüksek, lider nitelikli gençler yetiştirmek ve bunları kentimize kazandırmaktır. Bu ilkelerin belirlenmesi kadar uygulanması ve sürekliliğinin de sağlanması önemlidir. Bizler de bu ilkelerin sonuna kadar takipçisi ve uygulayıcısı olacağız.